Domov

Predmet činnosti a úlohy

Školské hospodárstvo Piešťany je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje praktické vyučovanie ako neoddeliteľnú súčasť výchovy a vzdelávania na Strednej odbornej škole záhradníckej v Piešťanoch, odbor 42 28600 Záhradnícka výroba a služby. Uskutočňuje sa v ňom spojenie výchovy a vzdelávania s praxou, dôsledné osvojenie príslušných zručností a získanie schopností využiť vedomosti v praxi.

Predmetom činnosti školského hospodárstva ako zariadenia praktického vyučovania je v súčinnosti so školou plniť účelovú pedagogickú činnosť tým, že:

  •  Zabezpečuje praktický výcvik, prax, záujmovú odbornú činnosť žiakov, rozvíja odbornú a pedagogickú prácu učiteľov a zabezpečuje plnenie výrobných a hospodárskych úloh a služieb
  •  Vykonáva ďalšie činnosti, ktoré nie sú v rozpore s postavením školského hospodárstva, upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Školské hospodárstvo plní úlohy v oblasti výroby ovocia, zeleniny a okrasných drevín, vykonáva služby v oblasti revitalizácie zelene, sadovníckych úprav v zariadeniach  Trnavského samosprávneho kraja v rámci Trnavskej ekologickej iniciatívy „Mladé stromy pre Slovensko“.

 

Výrobné prostriedky a základné vybavenie

Celková výmera užívanej pôdy je 36,58 ha

- 33,90 ha poľnohospodárska pôda

- 2,68 ha nepoľnohospodárska pôda

 

Členenie poľnohospodárskej pôdy:

- 18,50 ha orná pôdy

- 15,40 ha ovocné sady

 

Základné vybavenie tvoria objekty:

  • Prevádzkovo-administratívna budova
  • Sklady a garáže
  • Skleníkové hospodárstvo (výmera 3 456 m2)
  • Chladiarenský klimatizovaný sklad na uskladnenie 40 vagónov ovocia a zeleniny
  • Čerpacia stanica závlahovej vody s vybudovaným zavlažovacím systémom na celej výmere poľnohospodárskej pôdy
  • Trvalé porasty – jablone, broskyne
  • Kontajnerovňa pre okrasné dreviny.

Technika pre zabezpečenie záhradníckej výroby a praktického vyučovania je zabezpečená dopravnými, mechanizačnými, obslužnými prostriedkami, zariadeniami a náradím od rôznych firiem, ako sú Agria, Netafim, Jensen, Martignani, Bauer, Agrimaster, Hardi a ďalšie.

 

Voľné pracovné miesta

 

Dokumenty a výzvy